0346 - 833 209

Child Protection Code: Beleid bij het werken met kinderen
Child Protection Code

 

Beleid TravelUnique bij het werken met kinderen 

Bij veel van onze vrijwilligersprojecten in Afrika wordt gewerkt met (jonge) kinderen. Bij het werken met kinderen is het belangrijk dat de vrijwilligers voldoen aan een aantal zaken. Zaken om de veiligheid van deze kinderen zo goed mogelijk te garanderen. Wij volgen hierbij de regels opgesteld door Better Care Network (BCN).

TravelUnique is van mening dat het belang van het kind en de lokale bevolking (in Afrika) altijd voorop staat. Of alle hulp van vrijwilligers goede hulp is een vraag die terecht wordt gesteld. Nee, niet alle hulp is goede hulp. Maar hoe bepaal je dat. Waar dien je allemaal rekening mee te houden? Wij stellen ons continue de vraag of de intentie die wij kiezen oprecht is. Of het belang van het kind en de lokale bevolking (in Afrika) wordt gediend.

 

Projectpartners

Om het belang van het kind (in Afrika) zo goed mogelijk te waarborgen, selecteren we onze projectpartners en de projecten waarmee we samen werken zeer zorgvuldig. Dit betekent dat we zelf de projecten en projectorganisaties bezoeken. Dit om zo zelf een oordeel te vormen. Daarnaast selecteren we onze vrijwilligers ook zorgvuldig. We streven er na om gekwalificeerde vrijwilligers te laten werken met kinderen. Van onze projectpartners vragen we ook of ze zelf een Child Protection Code hebben opgesteld. Hiervan hebben wij een kopie in onze administratie.

 

We hebben de volgende maatregelen genomen:
 • Bij ieder project dient een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te worden overlegd. Deze wordt ook naar de projectorganisatie in Afrika gezonden. Deze verklaring dienen we voor aanvang van deelname aan het project in ons bezit te hebben. De VOG man niet ouder dan 6 maanden zijn. Zonder VOG kan er niet gestart worden bij een project
 • Voor vertrek tekenen al onze vrijwilligers onze ‘Code of Conduct’, dit zijn Gedragregels. Klik hier voor de gedragsregels.

 

Organisaties
 • Wij volgen de regels van BCN (Better Care Network)
 • Aan vrijwilligers wordt gevraagd iedere vorm van geweld tegen kinderen te rapporteren. Dit kan via Ecpat/Defence for Children. Klik hier voor de website
 • Wij streven er naar vrijwilligers met een specifieke achtergrond te plaatsen bij projecten waarbij met kinderen wordt gewerkt. Dit kan zijn een opleiding Pedagogiek, Onderwijsassistente, medewerker Jeugdzorg, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, opleiding Opvoedingsondersteuning, etc.). Onervaren vrijwilligers vragen wij voor een ander project te kiezen.

 

Lezen en ondertekenen & Muses
 • Iedere vrijwilliger wordt gevraagd onze Child Protection Code te lezen en te ondertekenen
 • Wij vragen onze vrijwilligers te zorgen voor de privacy van kinderen in Afrika. Dit door de achtergronden van de kinderen niet op Social Media te melden. En ook geen foto’s te plaatsen van de kinderen zonder toestemming van ouder of voogd
 • Wij vragen onze vrijwilligers voor vertrek een training te volgen. Dit kan via de Stichting Muses. Klik hier voor de website
 • We vermelden niet op onze website dat je werkt met arme-, wees- of kwetsbare kinderen. Wij willen niet meewerken aan ‘armoede toerisme’
 • Iedere vrijwilliger krijgt bij aanvang van het project een introductie van onze partnerorganisatie in Afrika. Bovenstaande onderwerpen worden hier besproken
 • Wij vragen van onze partners een Child Protection Code te overleggen
 • Een goede screening van onze projectpartners in Afrika is essentieel, daarbij zullen we zo veel mogelijk projecten en projectpartners zelf bezoeken

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over ECPAT.
Klik hier voor meer informatie over de Child Protection Code.

We roepen onze vrijwilligers en reizigers op om melding te maken bij www.meldkindersekstoerisme.nl als je een verdachte situatie tegenkomt bij je verblijf in Afrika.

 

Better Care Network (BCN)

Het doel van het Better Care Network is om via samenwerking tussen organisaties de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg te verbeteren. Dit doen ze door kennis, ervaringen en geleerde lessen met elkaar en anderen te delen. Op die manier willen ze informatie over alternatieve zorgmodellen verder ontwikkelen, de toepassing ervan verbeteren, discussie stimuleren, beleid verbeteren en bewustwording rond het thema vergroten.

 

Better Care betekent dat:
 • Het aantal kinderen dat van hun ouders gescheiden wordt of in de steek gelaten wordt afneemt
 • Uithuisgeplaatste kinderen en/of weggelopen kinderen – waar mogelijk en passend – met hun families worden herenigd
 • Mogelijke vervangende vormen van zorg – o.a. door familieleden of gemeenschap – voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg verder worden ontwikkeld en gestimuleerd
 • Voor kinderen die met politie en justitie in aanraking komen, aangepaste wetten, procedures, autoriteiten en instellingen overeenkomstig het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind aanwezig zijn én toegepast worden
 • Internationale en nationale kaders voor alle vormen van zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg worden ontwikkeld en vastgesteld én structuren worden ontwikkeld om toezicht te houden op de uitvoering
 • Erop wordt toegezien dat residentiële zorg zo min mogelijk en alleen wanneer passend wordt ingezet

BCN heeft een folder gemaakt over vrijwilligerswerk met kinderen in het buitenland. Download hier deze folder.

 

Meld iedere vorm van kindermisbruik bij de projectcoördinator, Defence for Children of bij TravelUnique!

 

child protection code