Algemene Voorwaarden TravelUnique

Algemene Voorwaarden TravelUnique

Gevestigd aan de Kastanjelaan 13 te (3737 RA) Groenekan.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51438968, aldaar gedeponeerd.

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanmelding en (afwijzing van) deelname

Artikel 4. Prijzen, prijswijziging en betalingstermijnen

Artikel 5. Paspoort, visa en vaccinaties

Artikel 6. Wijzigingen

Artikel 7. Gedrag Deelnemer en autoriteit TravelUnique

Artikel 8. Annulering

Artikel 9. Verzekering

Artikel 10. Klachten

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Artikel 12. Advisering

Artikel 13. Geheimhouding

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Waar in de voorwaarden de navolgende woorden en termen in een mannelijke vorm worden geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. Onderhavige woorden en termen hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa:

 1. TravelUnique: de eenmanszaak Travelunique gevestigd aan de Merellaan 21 te (3722 AK) Bilthoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51438968.
 2. Deelnemer: De natuurlijke persoon welke deelneemt aan een door Travelunique georganiseerde reis en/of programma.
 3. Partnerorganisatie: Iedere organisatie waarmee TravelUnique samenwerkt in het kader van een door TravelUnique (mede) georganiseerde reis of programma.
 4. Programma: De door TravelUnique georganiseerde reis, stage, of trip, hoe dan ook genaamd, met het doel de Deelnemer deel te laten nemen aan vrijwilligerswerkzaamheden in binnen- of buitenland.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van TravelUnique, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door TravelUnique uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door TravelUnique gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Deelnemer kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat TravelUnique onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. TravelUnique behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Deelnemer van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met TravelUnique in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TravelUnique vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TravelUnique, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 7. Indien met Deelnemer meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met TravelUnique gesloten overeenkomst.
 8. De algemene voorwaarden van Partnerorganisaties vormen een integraal onderdeel van de tussen de Deelnemer en TravelUnique gesloten overeenkomst, indien TravelUnique voor de uitvoering van de gesloten Deelnemer met deze Partnerorganisatie samenwerkt.

Artikel 3. Aanmelding en (afwijzing van) deelname

 1. Aanmeldingen voor een Programma worden gedaan middels de daarvoor bestemde aanmeldformulieren. Deze formulieren inclusief de medische vragenlijst dienen volledig en juist ingevuld, schriftelijk of per e-mail te worden opgestuurd naar TravelUnique, Merellaan 21, 3722 AK Bilthoven te Nederland.
 2. TravelUnique behandelt de aanmeldingen in de volgorde waarin zij de aanmeldingen ontvangt. Deelname aan een Programma is pas definitief wanneer deelname door de Deelnemer aan een bepaald Programma door TravelUnique schriftelijk wordt bevestigd.
 3. De verschuldigde aanbetaling dient door de Deelnemer binnen 7 dagen na aanmelding te worden voldaan.
 4. TravelUnique heeft het recht aanmeldingen te weigeren c.q. af te wijzen indien hiervoor een gegronde reden bestaat. Van een gegronde reden is in ieder geval sprake indien de Deelnemer niet aan de programmavereisten voldoet. In geval van afwijzing worden eventuele aanbetalingskosten binnen 30 dagen gerestitueerd.
 5. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden TravelUnique pas nadat en slechts voor zover TravelUnique dit schriftelijk heeft bevestigd.
 6. Niets in deze overeenkomst creëert een partnerschap, gezamenlijke onderneming of werknemer-/werkgeverrelatie tussen TravelUnique en de Deelnemer. De Deelnemer ontvangt geen vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
 7. De Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan TravelUnique verstrekte gegevens en informatie. TravelUnique is pas gehouden tot uitvoering van de opdracht, indien de Deelnemer alle door TravelUnique verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.

Artikel 4. Prijzen, prijswijziging en betalingstermijnen

 1. Door TravelUnique gehanteerde en vermelde prijzen zijn berekend op basis van de op dat moment geldende koersen en prijzen. TravelUnique behoudt zich het recht voor om deze prijzen te wijzigen of een toeslag te heffen wanneer prijzen voor brandstof, prijzen voor levensmiddelen of koerswijzigingen hiertoe aanleiding geven.
 2. De prijzen per project staan vermeld op de website van TravelUnique: travelunique.nl. Alle door TravelUnique gehanteerde en vermelde prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
 3. TravelUnique is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van de deelnemer te verlangen. Deze aanbetaling wordt in mindering gebracht op de totaalprijs. Wanneer plaatsing bij het gewenste project niet mogelijk is wordt de aanbetaling binnen 30 dagen aan de deelnemer gerestitueerd.
 4. Na ontvangst van de bevestiging van deelname dient de Deelnemer het voor het programma verschuldigde bedrag te betalen, minus de kosten van de aanbetaling. Betaling vindt maximaal zestig dagen voor vertrek naar het buitenland plaats middels een storting op het rekeningnummer NL63 RABO 0159 3409 18 (Rabobank Utrechtse Heuvelrug) van TravelUnique.
 5. Wanneer TravelUnique het verschuldigde bedrag niet uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de reis heeft ontvangen, behoudt TravelUnique zich het recht voor de aanmelding te annuleren. In dergelijk geval gelden de in artikel 8 genoemde annuleringskosten.
 6. Wanneer een Deelnemer zich minder dan 60 dagen voor vertrek aanmeldt, dient het verschuldigde bedrag per direct te worden voldaan. Laat de Deelnemer directe betaling na, dan wordt de deelname geannuleerd en is de Deelnemer de in artikel 10 genoemde annuleringskosten aan TravelUnique verschuldigd.
 7. Na het verstrijken de betalingstermijn verkeert de Deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 8. De Deelnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke TravelUnique maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Deelnemer. In dat geval is de Deelnemer een vergoeding verschuldigd van tenminste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 37,00. Indien de werkelijk door TravelUnique gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Deelnemer zijn de vorderingen van TravelUnique en de verplichtingen van de Deelnemer jegens TravelUnique onmiddellijk opeisbaar.
 10. Door de Deelnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare bedragen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Deelnemer dat de voldoening betrekking heeft op een later bedrag.
 11. TravelUnique is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan
 12. TravelUnique zal reeds betaalde bedragen aan de Deelnemer restitueren indien de Deelnemer niet geplaatst kan worden.

Artikel 5. Paspoort, visa en vaccinaties

 1. De Deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort en draagt er zorg voor dat dit paspoort tot minimaal zes maanden na de geplande terugkeerdatum geldig is.
 2. Indien een visum noodzakelijk is voor deelname aan het Programma kan TravelUnique de Deelnemer assisteren bij het aanvragen van een visum. Aanvraag en verkrijging van het benodigde visum blijven echter de verantwoordelijkheid van de Deelnemer.
 3. Indien afgifte van een visum wordt geweigerd, of indien het visum niet tijdig is aangevraagd, heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van de gemaakte kosten.
 4. De Deelnemer dient zelf zorg te dragen dat hij/zij over de juiste reisdocumenten. Wanneer een Deelnemer de toegang tot een land wordt ontzegd door incomplete, ontbrekende of foutieve documenten, kan TravelUnique niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen en/of schade die de Deelnemer daardoor lijdt.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om medisch advies betreffende vaccinaties in te winnen.
 6. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het boeken van een vliegticket. Er dient bij het boeken van het vliegticket rekening gehouden te worden met de aankomst- en vertrekdag zoals omschreven in de projectinformatie. Ook kan er worden gevraagd voor of na een bepaald tijdstip te arriveren of te vertrekken. Mocht de aankomst- en/of vertrek van het vliegticket buiten de gevraagde dag of het gevraagde tijdstip vallen, dan dient de Deelnemer zelf de transfer te regelen en de transferkosten te voldoen.

Artikel 6. Wijzigingen

 1. TravelUnique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit wijzigingen in reisschema’s en/of vrijwilligersprogramma’s, met name wanneer deze veranderingen buiten het vermogen van TravelUnique geschieden. Hieronder wordt onder andere verstaan eventuele wijzigingen als gevolg van oorlogen, stakingen, weersomstandigheden, politieke onrust, grenssluitingen, vluchtvertragingen, (dreiging van) terrorisme, etc.
 2. Schade welke voortvloeit uit omstandigheden die buiten de macht van TravelUnique liggen of te wijten zijn aan overmacht, komen voor rekening van de Deelnemer. Het is Deelnemer niet toegestaan zijn/haar eigen vrijwilligersprogramma en/of reisschema te wijzigen.

Artikel 7. Gedrag Deelnemer en autoriteit TravelUnique

 1. De Deelnemer dient voor deelname aan een project een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of een Bewijs van Goed Zedelijk Gedrag (België) aan TravelUnique te overleggen. De kosten voor het verkrijgen van deze verklaring c.q. dit bewijs, komen voor rekening van de Deelnemer. Het niet kunnen overhandigen van een dergelijke verklaring c.q. bewijs, leidt mogelijk tot uitsluiting van deelname.
 2. Programma’s hebben een vaste structuur en/of schema. De Deelnemer wordt geacht aan bepaalde activiteiten en/of projecten deel te nemen. TravelUnique informeert de Deelnemer over regels, normen en richtlijnen die gelden voor deelname aan een programma. Indien de Deelnemer zich niet aan deze regels, normen en/of richtlijnen houdt, is TravelUnique en/of haar Partnerorganisatie gerechtigd deelname te beëindigen. In dat geval heeft de Deelnemer geen recht op vergoeding van de gemaakte kosten, schadevergoeding en/of restitutie van reeds betaalde bedragen.
 3. De Deelnemer dient er rekening mee te houden dat plaatselijke gewoonten en omstandigheden kunnen afwijken van hetgeen hij/zij gewend is. Indien de Deelnemer om wat voor reden ook zijn/haar deelname aan het Programma vroegtijdig beëindigd, is TravelUnique niet gehouden tot vergoeding van geleden schade of restitutie van enig bedrag.
 4. De Deelnemer verklaart zich bereid om bij aankomst bij het project de ethische gedragscode (Code of Conduct) van de Partnerorganisatie te ondertekenen. Op verzoek verstrekt TravelUnique voor vertrek een exemplaar van deze Code of Conduct aan de Deelnemer. Het weigeren van ondertekening resulteert mogelijk in het niet deel kunnen nemen door de Deelnemer aan het project.
 5. De Deelnemer dient zich te houden de huisregels, zoals deze voor de accommodatie op de plaats van bestemming gelden. Een exemplaar van de huisregels is aanwezig in de accommodatie.
 6. De Deelnemer is zich ervan bewust dat de plaats van bestemming niet over dezelfde welvaartsstandaarden beschikt als ontwikkelde landen en zal ter plaatse spaarzaam omgaan met water en elektriciteit.
 7. De Deelnemer is bereid om zijn of haar kamer te delen met een andere Deelnemer van dezelfde sekse, ook wanneer deze Deelnemer afkomstig is uit een ander land en/of een andere taal spreekt.
 8. De Deelnemer aanvaardt beslissingen die worden genomen door medewerkers van TravelUnique of een Partnerorganisatie. Wanneer de Deelnemer in de ogen van TravelUnique niet in staat is om deel te nemen aan (deel van) het Programma door ziekte, handelen in strijd met de wet of het veroorzaken van overlast, kan de Deelnemer worden gediskwalificeerd voor het gehele of een deel van het programma. TravelUnique is niet aansprakelijk schade welke voortvloeit uit volgend uit een eventuele diskwalificatie.
 9. De Deelnemer aanvaardt dat beslissingen betreffende de gezondheid en veiligheid van de Deelnemer, die worden gemaakt door TravelUnique of een Partnerorganisatie, bindend zijn. De deelnemer zal door TravelUnique of door een Partnerorganisatie gegeven aanwijzingen en instructies opvolgen.

Artikel 8. Annulering

 1. Indien de deelnemer zijn/haar inschrijving om welke reden dan ook wenst te annuleren, dient de deelnemer TravelUnique hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De annuleringskosten bedragen in geval van annulering:-  langer dan 60 dagen voor vertrek: € 25,00 (administratiekosten);
 • –  langer dan 60 maar korter dan 31 dagen voor vertrek: 50% van het verschuldigde oorspronkelijk bedrag.
 • –  korter dan 31 dagen voor vertrek: 100% van het oorspronkelijk verschuldigde bedrag.
 1. TravelUnique behoudt zich het recht voor een Programma te annuleren. In dergelijk geval kan de Deelnemer kiezen voor volledige terugbetaling van het betaalde bedrag of kiezen voor een ander beschikbaar TravelUnique programma. TravelUnique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit een eventuele annulering. TravelUnique is niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van reeds gemaakt kosten voor bijvoorbeeld visa, vaccinaties of andere (reis)kosten.
 2. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats, wanneer een Deelnemer niet deelneemt aan het Programma of het Programma – om wat voor reden ook – vroegtijdig verlaat of zijn/haar deelname daaraan beëindigd.
 3. Voor additioneel door TravelUnique geboekte vluchten gelden eveneens de annuleringsvoorwaarden van dit artikel.

Artikel 9. Verzekering

 1. Elke Deelnemer is verplicht een reisverzekering af te sluiten. De Deelnemer dient ervoor te zorgen voldoende verzekerd te zijn tegen reiskosten, medische kosten en annulering voor de gehele periode van het verblijf. Een annuleringsverzekering wordt ten zeerste aangeraden. De kosten van verzekering komen voor rekening van de Deelnemer.
 2. Alle schade en kosten welke voortvloeien uit het niet of niet voldoende verzekerd zijn, zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 10: Klachten

 1. Klachten of verschillen van mening dienen in alle gevallen eerst te worden besproken met de programmacoördinator ter plaatse. Wanneer de klacht aanhoudt, dient de Deelnemer zijn of haar klacht schriftelijk binnen 28 dagen na beëindiging van het programma aan TravelUnique bekend te maken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. TravelUnique zal haar advisering en/of begeleiding van de Deelnemer naar beste vermogen en zorgvuldig handelend uitvoeren. TravelUnique kan echter niet instaan voor enig beoogd resultaat.
 2. De Deelnemer is zich ervan bewust dat reizen en verblijven in ontwikkelingslanden risico’s met zich meebrengt. Deelnemers kunnen worden uitgezonden naar afgelegen gebieden waar normale medische voorzieningen afwezig zijn. Het wordt Deelnemers aangeraden zich bekend te maken met algemeen aanvaarde voorzorgsmaatregelen tegen gezondheidsrisico’s in het land van bestemming. Er wordt door TravelUnique geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies, verwondingen of overlijden. De Deelnemer verklaart TravelUnique en haar medewerkers in zulke gevallen vrij te stellen van enige aansprakelijkheid of schuld voor zaken die gebeuren tijdens het verblijf in een ontwikkelingsland of het tijdens de deelname aan één van de vrijwilligersprogramma’s, stage programma’s en/of reizen/trips.
 3. TravelUnique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit handelen of nalaten van Partnerorganisaties. De Deelnemer vrijwaart TravelUnique van aanspraken ter zake.
 4. De Deelnemer heeft jegens TravelUnique geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door TravelUnique en/of door TravelUnique ingeschakelde derde(n) geleverde diensten.
 5. TravelUnique is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, zaakschade, immateriële schade en indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove roekeloosheid of opzet.
 6. TravelUnique is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen roekeloosheid of opzet van deze personen.
 7. Indien TravelUnique op basis van haar op dat moment bekende feiten of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is TravelUnique niet aansprakelijk en niet gehouden tot enige vergoeding.
 8. Alle gevallen waarin TravelUnique tot betaling van schadevergoeding is gehouden, zal deze nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan driemaal de door de Deelnemer betaalde reissom.

Artikel 12. Advisering

 1. De door TravelUnique uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor de Deelnemer. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
 2. De informatie die TravelUnique verstrekt in haar marketing of andere uitingen wordt in goed vertrouwen en naar beste inzicht verstrekt, maar zonder enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de kant van TravelUnique. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde informatie omtrent de stage, reis en/of het vrijwilligersprogramma en de risico’s die daarmee samenhangen.
 3. Voor enige directe of indirecte schade, voorvloeiend uit informatieverstrekking en/of advisering, is TravelUnique niet aansprakelijk. Behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van TravelUnique.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Onder vertrouwelijk informatie wordt verstaan: informatie die door één van beide partijen wordt aangemerkt als vertrouwelijk of die onder de gegeven omstandigheden behandeld dient te worden als vertrouwelijk of waarvan dit uit de aard van de informatie voortvloeit.
 2. Onder vertrouwelijke informatie valt in ieder geval informatie over medische geschiedenis, HIV/AIDS-status, persoonlijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie. De Deelnemer zal deze informatie vertrouwelijk behandelen en haar in geen geval openbaar maken, tenzij:
 • De informatie publiek wordt gemaakt buiten het toedoen van één der partijen;
 • De informatie op vertrouwelijke basis wordt uitgewisseld, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van professioneel advies;
 • Het vrijgeven van de informatie bij wet is verplicht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door TravelUnique gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd – die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van TravelUnique, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat TravelUnique met de Deelnemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Aldus voor akkoord en ontvangst ondertekend op ________________ (datum) te _________________________ (plaats):

——————————————- Naam Deelnemer

——————————————– Handtekening Deelnemer

Confirmo

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden gekopieerd, vermenigvuldigd of geëxploiteerd.

Versie:
januari 2019

#TravelUnique   #vrijwilligerswerk   #Afrika
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media.