Privacyverklaring TravelUnique

Privacyverklaring

Inleiding

In deze verklaring verschaft TravelUnique informatie over de persoonsgegevens die door TravelUnique worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. TravelUnique gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die TravelUnique verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, het uitvoeren van de overeenkomst die jij met TravelUnique of haar partners hebt gesloten, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via het online contactformulieren/of het bezoeken van onze website.

Op onze website www.travelunique.nl kunnen links naar andere websites staan. TravelUnique is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

TravelUnique, gevestigd aan de Kastanjelaan 13, 3737 RA Groenekan, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51438958, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

1.   Welke persoonsgegevens verwerkt TravelUnique?

TravelUnique verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je een overeenkomst met ons hebt gesloten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op onze website. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum

2.   Verwerkt TravelUnique bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

TravelUnique verwerkt gegevens omtrent jouw gezondheid om te kunnen beoordelen of je voldoende gezond bent om deel te nemen aan het project waar jij je voor hebt aangemeld en/of hiermee rekening te kunnen houden op het moment dat jou iets overkomt tijdens het verblijf in het buitenland.

3.   Waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben?

TravelUnique verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met TravelUnique hebt gesloten en wanneer je onze website bezoekt of wanneer je ons een bericht stuurt via het contactformulier op onze website. Daarnaast zijn er nog een aantal andere doeleinden waarvoor we jouw gegevens kunnen gebruiken. Deze doeleinden tref je hieronder aan.

Personaliseren van onze website

De informatie die we over jou verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken. Zo kunnen we je bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar je belangstelling voor hebt. Hiervoor gebruiken we jouw IP-adres. Het IP-adres slaan we op in een cookie (technische cookie). TravelUnique maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kan de door jou aan TravelUnique verstrekte informatie door TravelUnique worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

4.   Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

TravelUnique verkoopt, verhuurt en deelt jouw gegevens niet aan of met derden, tenzij dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met TravelUnique hebt gesloten, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TravelUnique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer jij als vrijwilliger deelneemt aan een project in het buitenland, dan zullen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan de organisatie(s) en/of (contact)person(en) die het project begeleiden ter plaatsen. Dit betekent dat jouw contactgegevens mogelijk worden gedeeld met landen buiten de EU die geen passen beschermingsniveau bieden. Wij zullen je van tevoren altijd uitdrukkelijk en ondubbelzinnig om toestemming vragen voor de doorgifte aan derde landen buiten de EU. Daarnaast zullen we met de betreffende partijen in deze landen overeenkomsten sluiten waardoor er een passende waarborg is, bijvoorbeeld door het gebruik van een modelcontractbepaling zoals deze door de Europese Commissie is vastgesteld (artikel 46 (2) onder c).

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om een product of pagina te delen via social media. Wanneer je gebruik maakt van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.

5.   Maakt TravelUnique gebruik van cookies?

TravelUnique maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Analytische cookies

TravelUnique gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. TravelUnique krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. TravelUnique heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. TravelUnique maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft TravelUnique ‘gegevens delen’binnen Google Analytics uitgezet.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Cookies accepteren of weigeren

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

6.   Opslag van persoonsgegevens

Door TravelUnique verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in een fysiek (papieren) dossier.

7.   Publicatie

TravelUnique publiceert de door jou verstrekte persoonsgegevens niet openbaar op haar website.

8.   Bewaartermijn

TravelUnique zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het verwijderen van persoonsgegevens tot uiterlijk 36 maanden na afronding van de overeenkomst.

9.   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering telefonisch of in een persoonlijk gesprek doen of per e-mail sturen naar info@travelunique.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. TravelUnique zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit

Op verzoek zal TravelUnique jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal TravelUnique de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door TravelUnique in een .csv- of Excel-bestand worden aangeleverd.

10.Beveiliging

TravelUnique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@travelunique.nl. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 januari 2018. Indien TravelUnique een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

#TravelUnique   #vrijwilligerswerk   #Afrika
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media.